top of page

Орчуулгын татгалзал

ЭНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭД GOOGLE-ИЙН ОРЧУУЛГА АГУУЛЖ БОЛНО. GOOGLE ОРЧУУЛАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ БҮХ БАТАЛГААС, ИЛТ БУЮУ ШАЛГАРСАН БАТАЛГААС, ҮНЭН БУЮУ, НАЙДВАРТАЙ, ХУДАЛДААНЫ БОЛОМЖ, ТӨЛӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХЭРЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЛИЙН НЯНГИЙЛАЛ, НАЙДВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ДААЛГАЙ БАТАЛГАА ОРУУЛАХ БҮХНИЙ БАТАЛГААС ТАТААГҮЙ.

ABN China TV  веб сайтыг Google Translate-ийн орчуулгын программ хангамжийг ашиглан танд тав тухтай байлгах үүднээс орчууллаа. Үнэн зөв орчуулгыг гаргахын тулд боломжийн хүчин чармайлт гаргасан боловч ямар ч автомат орчуулга төгс биш бөгөөд хүний орчуулагчийг орлох зорилгогүй юм. Орчуулгууд нь ABN China TV-ийн вэб сайтын хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ бөгөөд "байгаагаар нь" өгдөг. Англи хэлнээс өөр хэл рүү хийсэн орчуулгын үнэн зөв, найдвартай, үнэн зөв эсэхэд илэрхий болон далд хэлбэрээр ямар ч баталгаа өгөхгүй. Зарим контент (зураг, видео, Flash гэх мэт) орчуулгын програм хангамжийн хязгаарлалтаас болж үнэн зөв орчуулагдахгүй байж болно.

Албан ёсны текст нь вэбсайтын англи хувилбар юм. Орчуулгад үүссэн аливаа зөрчил, ялгаа нь заавал биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд дагаж мөрдөх эсвэл хэрэгжүүлэх зорилгоор хууль эрх зүйн үр нөлөө үзүүлэхгүй. Орчуулсан вэб сайтад байгаа мэдээллийн үнэн зөвтэй холбоотой асуулт байвал албан ёсны хувилбар болох вэбсайтын англи хувилбарыг үзнэ үү.

bottom of page